Unia rynków kapitałowych: Rada przyjmuje nowe przepisy o platformach finansowania społecznościowego

Unia rynków kapitałowych: Rada przyjmuje nowe przepisy o platformach finansowania społecznościowego

Unia rynków kapitałowych: Rada przyjmuje nowe przepisy o platformach finansowania społecznościowego

Rada przyjęła dziś nowe przepisy mające poprawić działanie platform finansowania społecznościowego w całej UE.

Nowe przepisy są częścią projektu unii rynków kapitałowych, która ma ułatwić dostęp do nowych źródeł finansowania. Przyjęte przepisy pozwolą platformom finansowania społecznościowego oferować usługi transgranicznie, gdyż ujednolicą minimalne warunki prowadzenia działalności w państwie własnym i w innych państwach UE. Zwiększą również pewność prawa dzięki wspólnym zasadom ochrony inwestorów.

Nowe przepisy będą dotyczyć kampanii finansowania społecznościowego nieprzekraczających 5 mln EUR w okresie 12 miesięcy. Operacje na większą skalę regulować będzie dyrektywa o rynkach instrumentów finansowych (MiFID) i rozporządzenie o prospekcie emisyjnym. Finansowanie społecznościowe oparte na nagrodach i darowiznach zostało wyłączone z zakresu nowych przepisów, ponieważ nie można go uznać za usługi finansowe.

Przyjęte prawo zapewnia wysoki poziom ochrony inwestorom, a równocześnie uwzględnia koszty przestrzegania przepisów ponoszone przez dostawców: określa wspólne wymogi nadzoru ostrożnościowego, informowania i przejrzystości oraz przewiduje szczególne uregulowania dla inwestorów niedoświadczonych. Przepisy dla unijnych przedsiębiorstw zajmujących się finansowaniem społecznościowym będą zróżnicowane zależnie od tego, czy udzielają one finansowania w formie pożyczki czy inwestycji (w akcje i obligacje emitowane przez firmę zbierającą fundusze).

Zostaną wprowadzone wspólne przepisy dla właściwych organów krajowych dotyczące zezwoleń i nadzoru. Zwiększy się też rola Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który będzie ułatwiać koordynację i współpracę poprzez wiążący mechanizm rozstrzygania sporów i opracowywanie norm technicznych.

Kontekst i proces legislacyjny

Finansowanie społecznościowe to nowa alternatywna forma finansowania, która bezpośrednio łączy, najczęściej poprzez internet, osoby mogące przekazać, pożyczyć lub zainwestować pieniądze z osobami potrzebującymi środków na konkretny projekt. W przypadku start-upów i innych małych i średnich przedsiębiorstw korzystanie z pożyczek bankowych jest często kosztowne lub trudne z uwagi na brak historii kredytowej lub zabezpieczeń rzeczowych. Finansowanie społecznościowe może stanowić użyteczne zastępcze źródło finansowania, zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa.

Swoje stanowisko Rada przyjęła formalnie w pierwszym czytaniu. Rozporządzenie musi teraz zostać przyjęte przez Parlament Europejski w drugim czytaniu i opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Wówczas wejdzie ono w życie.

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/07/20/capital-markets-union-council-adopts-new-rules-for-crowdfunding-platforms/?fbclid=IwAR3PGhP_tLHFKj4cVgCKs979BxENHpKLdrS9_kiTAGzA9QCbYZIX3LkyJA0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *