Ryzyko

Jednym z podstawowych pojęć w finansach jest to, że poziom rentowności jest adekwatny z poziomem ryzyka. Crowdfunding udziałowy może zapewnić wysoki zwrot z inwestycji, w zamian ryzyko z nimi związane omówione jest poniżej.
Ryzyko utraty całości lub części zainwestowanego kapitału: Inwestor powinien być świadomy ryzyka utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Ryzyko to jest związane z działalnością typu venture capital (tj. Inwestycją we wczesne etapy rozwoju firmy). Pomimo analizy i staranności zespołu INVESTOOR w analizie emisji, nie możemy zagwarantować zwrotu z inwestycji.
Ryzyko utraty płynności: Transakcje private equity charakteryzują się inwestowaniem w alternatywne aktywa, które z definicji są narażone na szybką utratę płynności. Płynność zależy od zdolności emisariusza.
Ryzyko braku wyceny: Wycena spółek opiera się na wartości bieżącej emisariusza. Wartość ta jest obliczana na podstawie ostatnich znaczących transakcji dotyczących spółki lub porównywalnych spółek. Niezależnie od ostrożności i dbałości o te wyceny, wycena jest złożonym ćwiczeniem, którego parametry są bardzo zależne od podaży i popytu oraz wielu innych czynników. Do ryzyka związanego z inwestowaniem w młode spółki, nie notowane na żadnym parkiecie dodaje się niektóre główne kategorie ryzyka występujące w każdej spółce, ale które są uwydatnione szczególnie w początkowej fazie
Ryzyko konkurencji: Każdy rynek ma konkurentów, których zasoby mogą być większe i dla których kanały dystrybucji mogą być już zaawansowane. Te aktywa mogą uniemożliwić firmie dostęp do udziału w rynku, który przewidywał.
Ryzyko rynkowe: Wielkość i wzrost rynku mogą być niższe niż oczekiwano i zakładano w biznesplanie.

Zagrożenia kapitału ludzkiego: Ludzie są najważniejszymi zasobami w start-upach. Gdyby firma straciła swój kluczowy personel, mogłaby mieć poważne trudności w osiąganiu założonych celów.
Ryzyko związane z finansowaniem: Firma może nie mieć wystarczających funduszy na prowadzenie swojej działalności do czasu osiągnięcia rentowności. Przewidywanie potrzeb może być niedowartościowane, a przepływy pieniężne nie wystarczające, aby firma osiągnęła stan stabilności lub rentowności.
„Inwestowanie w udziały lub akcje wiążę się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w udziały lub akcje, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym.”