Regulamin

Regulamin

WSTĘP

Aktualny regulamin obowiązujący od dnia 20.03.2020 roku.§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: „Regulamin”), w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Platinum Private Equity spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie (96-314), przy ul. Brzozowej 5A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031268, NIP: 5262552855, REGON: 017322130, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych (dalej: „PPE lub „Administrator”), w ramach serwisów INVESTOOR.PL oraz INVESTOOR.EU oraz ich subdomen (dalej: „Serwis”) jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

 3. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 18 lipca 2002
  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. W systemie gromadzone są dane osobowe użytkowników, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”) oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 5. Serwis udostępnia Użytkownikom platformę internetową investoor.eu lub
  investoor.pl, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą
  prezentować swoje Projekty i ubiegać się o ich finansowanie z zastrzeżeniem, że Administrator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za informacje dostarczone przez Użytkowników będących emitentami lub Użytkowników oferujących nabycie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również za ich rekomendacje i opinie.

 6. Świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu następuje na rzecz:

  1. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych),

  2. innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów,

które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie usługi (dalej: „Użytkownik”).

 1. Dane niebędące składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez investoor.eu lub investoor.pl do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności”.

 2. Działalność Serwisu nie podlega przepisom Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, zaś organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu ww. ustawy w ramach Serwisu jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Serwisu, a co za tym idzie, niedozwolone.

 3. Świadczenie usługi odbywa się odpłatnie dla Użytkowników będących emitentami lub Użytkowników oferujących nabycie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz bezpłatnie dla Użytkowników będących inwestorami. Szczegółowe zasady pobierania opłat zostały wskazane w zakładce FAQ – Jakie koszty poniosę jako emitent? stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje z chwilą kliknięcia
  przycisku „Zarejestruj” w procesie rejestracji konta w Serwisie.

 5. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że inwestowanie w udziały lub akcje wiążę się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału Użytkownik powinien być świadomy ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w udziały lub akcje, a decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym.

 6. Za wyżej opisane zdarzenia wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik i z tego tytułu nie może wysuwać żadnych roszczeń w stosunku do PPE.

 7. Rejestracja konta w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 8. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z usługi.

 9. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.

 10. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności do niepodejmowania prób wprowadzania do systemu informatycznego Serwisu szkodliwych danych (złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, plików szpiegujących, „robaków” etc.);

  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych Operatora, Użytkowników Serwisu oraz innych podmiotów;

  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań które mogłyby skutkować wystąpieniem szkody po stronie Serwisu, Użytkowników oraz osób trzecich;

  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym;

  5. niepublikowania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści, w szczególności projektów oraz treści związanych z projektami o charakterze bezprawnym, jak również treści rasistowskich, dyskryminujących, naruszających dobra osobiste osób trzecich, jak również niezgodnych z dobrymi obyczajami;

  6. informowania PPE o wszelkich projektach i inwestycjach, o których informacje są publikowane w Serwisie, które mogą naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 11. Administrator Serwisu może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia
  Użytkownikowi usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego
  podejrzenia naruszenia Regulaminu, praw autorskich PPE, innych
  Użytkowników lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie
  przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.

 12. PPE przestrzega europejskiego i krajowego prawa dotyczącego AML/CFT to jest regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych, w szczególności Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przystąpienie Użytkownika do korzystania z usług świadczonych przez PPE na platformie INVESTOOR.EU lub INVESTOOR.PL oznacza akceptację stosowania powyższej ustawy przez PPE w ramach Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkowników.

§ 2 CROWDFUNDING

 1. usługi świadczone przez PPE w ramach crowdfundingu na platformie Internetowej INVESTOOR.eu lub INVESTOOR.pl obejmują:

  1. Dostarczanie Użytkownikowi będącym emitentem lub Użytkownikiem oferującym nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rozwiązania technologicznego w celu prowadzonej przez niego emisji lub sprzedaży udziałów.

  2. Umożliwienie zainwestowania przez Użytkowników bezpośrednio w Spółkę będącą emitentem lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziały są oferowane przez Użytkownika w ramach Serwisu, poszukującą finansowania na potrzeby realizacji Projektu.

§ 3 RODZAJ I ZAKRES USŁUGI OBJĘTEJ REGULAMINEM

 1. Do prawidłowego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest:

 1. połączenie z siecią Internet;

 2. posiadanie konta mailowego lub profilu w serwisie Facebook lub LinkedIn;

 3. posiadanie aktywnego adresu e-mail;

 4. posiadanie urządzeń (komputer, tablet, smartfon), które pozwalają na
  korzystanie z zasobów z siecią Internet;

 5. korzystanie z przeglądarki internetowej, pozwalającej na wyświetlanie
  dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez
  sieciową usługę www oraz obsługującej JavaScript i
  akceptującej pliki cookies (zalecane: IE, Opera, Chrome, Firefox,
  Safari);

 1. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

 2. PPE aktualizując Serwis w przypadku wprowadzenia zmian związanych ze zmianami technologicznymi świadczonej usługi, przekaże taką informację Użytkownikowi za pośrednictwem e-maila na adres zapisany w Serwisie lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu Serwisu. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu chyba, że skutkuje ona niemożliwością świadczenia usługi przez PPE na rzecz Użytkownika.

 3. PPE ma możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcji Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, modyfikacji lub rozbudowy, jeżeli jest to wymagane dla stabilności i poprawnego działania Serwisu. Administrator dołoży wszelkich starań, aby uprzednio powiadomić Użytkowników podając termin przerwy technicznej.

 4. Serwis nie prowadzi działalności uregulowanej Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
  instrumentami finansowymi.

 5. Serwis nie prowadzi działalności jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy obrocie instrumentami finansowymi;

 6. Serwis nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich,
  o których mowa w art. 69 ust. 2 oraz 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

 7. Serwis nie prowadzi działalności jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 11 oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
  usługach płatniczych;

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Świadczenie usługi wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie.

 2. Rejestracja użytkownika jest całkowicie dobrowolna i nieodpłatna.

 3. Do dokonania rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail lub posiadanie profilu w serwisach społecznościowych Facebook lub LinkedIn.

 4. Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie.

 5. Umowa o świadczenie usługi zostaje rozwiązana: na żądanie Użytkownika, przez PPE, w przypadkach naruszenia Regulaminu, przez Użytkownika, zakończenia świadczenia usług w ramach Serwisu przez PPE lub wystąpienia siły wyższej.

 6. Użytkownik może skorzystać z usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki prywatności. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z ww. dokumentów Użytkownik nie może korzystać z usług. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem uznaje się, że zapoznał się on z ww. dokumentami i zaakceptował ich treść w momencie rozpoczęcia korzystania z usług.

 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi powoduje usunięcie konta rozumiane jako zablokowanie możliwości logowania się na Konto Użytkownika. W takim przypadku dane podane przez Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu, chyba że przepisy prawa stanową inaczej. Rozwiązanie umowy dokonywane jest przez Użytkownika poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia PPE lub skorzystanie z funkcjonalności Serwisu „usuń konto”.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez PPE, jak również regulacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzanych danych są umieszczone w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności”, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego wykonania Umowy, w celu realizacji swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w innych celach enumeratywnie wymienionych w Polityce prywatności.

 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich zmiany, uzupełnienia lub usunięcia.

 4. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

 5. Przekazanie danych innym podmiotom, może nastąpić jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika, lub na podstawie przepisów prawa, lub na żądanie odpowiednich organów administracyjnych, które Administrator ma obowiązek wykonać, lub w celach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po
  zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.

 2. Odpowiedzialność za działania niezgodne z polskim prawem oraz regulacjami w UE i wszelkie konsekwencje wynikające z tego tytułu ponosi Użytkownik.

 3. Administrator nie odpowiada za:

 1. Sposób korzystania przez Użytkowników lub osoby trzecie z Serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu po stronie Użytkowników lub osób trzecich;

 2. Treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu w Profilu i szkody wynikłe z tego tytułu;

 3. prezentowane przez Spółkę informacje, opinie, plany, dane finansowe pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym, prawnym, matematycznej poprawności, spójności i zasadności oraz kompletności;

 4. nieosiągnięcie przez Użytkownika planowanych korzyści z Projektu;

 5. szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub autorskich praw majątkowych osób trzecich,

 6. zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych Konta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika;

 7. utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie;

 8. w zakresie wszystkich usług udostępnianych w Serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności, gdy brak możliwości działania Serwisu lub nieprawidłowe funkcjonowanie wynikają z działania lub zaniechania osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Serwis nie mógł przewidzieć i którym nie był w stanie zapobiec.

 1. Administrator, partnerzy oraz pracownicy lub inne podmioty współpracujące z PPE nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkody poniesionej na skutek podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Użytkownika będącego inwestorem w oparciu o jakiekolwiek stwierdzenia lub ich brak w opisie Projektu lub w innych dokumentach zamieszczonych w Serwisie.

 2. Powyższe wyłączenia odpowiedzialności pozostają bez wpływu na odpowiedzialność PPE w przypadku roszczeń Użytkowników będących konsumentami. W takim wypadku PPE odpowiada względem tych Użytkowników na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu pod adresem investoor.eu lub investoor.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 2. Serwis, utwory umieszczone w ramach Serwisu, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia usługi korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i/lub w innych przepisach dotyczących własności intelektualnej. Elementy ty nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody PPE.

 3. Wykorzystanie Materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko osobom dopuszczającym się tego procederu.

§ 8 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 1. Regulamin systemu płatności elektronicznych udostępniany jest przez odpowiednie podmioty należących do Krajowych Instytucji Płatniczych regulowanych przez KNF. Użytkownik będący emitentem lub Użytkownik oferujący nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo wybory takiej instytucji wedle swoich kryteriów, tym samym wszystkie transakcje finansowe odbywają się po miedzy Użytkownikami będącymi inwestorami a wyżej wskazanymi podmiotami odbywają się za pośrednictwem systemu KIP.

 2. W przypadku powzięcia przez PPE uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, PPE zastrzega prawo do zablokowania Konta Użytkownika, a także zawiadomienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o powziętym podejrzeniu. Zawiadomienie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 304 §1 k.p.k., i jest dokonywane niezależnie od innych czynności podejmowanych samodzielnie przez PPE. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości PPE ma prawo do zablokowania Konta danego Użytkownika.

 3. Każdy Użytkownik, który uzyska informacje lub powziął uzasadnione podejrzenie związane z możliwością popełnienia przestępstwa, w szczególności zaś, informacji lub uzasadnionego podejrzenia, że środki pieniężne będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym PPE za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Każdy Użytkownik, który uzyska informacje lub powziął uzasadnione podejrzenie związane z publikowaniem przez innego Użytkownika treści bezprawnych, wprowadzających w błąd lub zakazanych na mocy § 1 pkt 15 Regulaminu, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym PPE za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Każdy Użytkownik, który uzyska informacje lub powziął uzasadnione podejrzenie, że działania innego Użytkownika lub publikowane przez niego treści mogą negatywnie wpłynąć na Serwis, PPE lub bezpieczeństwo publiczne, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym PPE za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9 NEWSLETTER

 1. usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez PPE na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę poprzez funkcjonalności Serwisu.

 2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

 3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia go za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.

 4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy PPE a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

§ 10 REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone przez PPE
  nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on
  złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej.

 2. Reklamacja może zostać złożona w formie: pisemnej przesłanej na adres: INVESTOOR ul. Brzozowa 5A, 96-314 Baranów lub elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: reklamacje@investoor.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty
  elektronicznej e-mail, numer telefonu, opis zgłaszanych zastrzeżeń
  oraz żądanie Użytkownika

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w
  terminie 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, PPE może
  przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 dni
  roboczych, o czym użytkownik składający reklamację zostanie
  poinformowana.

 5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie
  rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.

§ 11 OSTRZEŻENIA PRZED RYZYKIEM

 1. PPE ostrzega Użytkowników, że inwestowanie poprzez zakup udziałów lub akcji wiąże się z ryzykiem utraty środków finansowych.

 2. Każdy Użytkownik przed nabyciem udziałów lub akcji powinien zweryfikować stan prawny oraz finansowy danego podmiotu, jak również zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami ze szczególnym uwzględnieniem prospektu emisyjnego, o ile takowy został sporządzony.

 3. PPE informuje, że decyzja o nabyciu udziałów lub akcji powinna zostać podjęta po konsultacji z prawnikiem lub doradcą podatkowym lub inną osobą posiadającą stosowną wiedzę oraz doświadczenie.

 4. Informacje zawarte w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny, zaś to sam Użytkownik w oparciu o nie podejmuje samodzielną decyzję o nabyciu udziałów lub akcji.

 5. Przy podjęciem decyzji o zakupie udziałów lub akcji Użytkownik powinien pamiętać o tym, że przedstawione zapewnienia, prognozy lub analizy mogą zostać niezrealizowane, co skutkować może utratą środków finansowych przeznaczonych na inwestycję.

 6. Jeśli informacja znajdują się na stronie dotyczy spółki posiadającej swoją siedzibę w kraju innym niż Polska, Użytkownik powinien pamiętać, że prawem właściwym dla stosunków wewnętrznych danego podmiotu, jak również sposobu sprzedaży udziałów lub akcji jest prawo inne niż prawo polskie.

§ 12 ZMIANY REGULAMINU. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PPE jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PPE. Terminy zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczną realizację inwestycji w projekt lub projekty W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik niebędący konsumentem w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie, przed wejściem zmian w życie, powiadomić o tym PPE pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: support@investoor.pl. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w celu kontynuowania korzystania z usług musi ponownie zaakceptować zmieniony Regulamin.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich regulacji prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory pomiędzy PPE a Użytkownikiem niebędącym konsumentem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby PPE. W przypadku sporów pomiędzy PPE a Użytkownikiem będącym konsumentem właściwość sądu jest ustalana na zasadach ogólnych wyrażonych w przepisach prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

Regulamin

WSTĘP

Aktualny regulamin obowiązujący od dnia 20.03.2020 roku.§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: „Regulamin”), w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Platinum Private Equity spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie (96-314), przy ul. Brzozowej 5A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031268, NIP: 5262552855, REGON: 017322130, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych (dalej: „PPE lub „Administrator”), w ramach serwisów INVESTOOR.PL oraz INVESTOOR.EU oraz ich subdomen (dalej: „Serwis”) jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

 3. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 18 lipca 2002
  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. W systemie gromadzone są dane osobowe użytkowników, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”) oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 5. Serwis udostępnia Użytkownikom platformę internetową investoor.eu lub
  investoor.pl, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą
  prezentować swoje Projekty i ubiegać się o ich finansowanie z zastrzeżeniem, że Administrator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za informacje dostarczone przez Użytkowników będących emitentami lub Użytkowników oferujących nabycie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również za ich rekomendacje i opinie.

 6. Świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu następuje na rzecz:

  1. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych),

  2. innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów,

które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie usługi (dalej: „Użytkownik”).

 1. Dane niebędące składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez investoor.eu lub investoor.pl do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności”.

 2. Działalność Serwisu nie podlega przepisom Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, zaś organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu ww. ustawy w ramach Serwisu jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Serwisu, a co za tym idzie, niedozwolone.

 3. Świadczenie usługi odbywa się odpłatnie dla Użytkowników będących emitentami lub Użytkowników oferujących nabycie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz bezpłatnie dla Użytkowników będących inwestorami. Szczegółowe zasady pobierania opłat zostały wskazane w zakładce FAQ – Jakie koszty poniosę jako emitent? stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje z chwilą kliknięcia
  przycisku „Zarejestruj” w procesie rejestracji konta w Serwisie.

 5. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że inwestowanie w udziały lub akcje wiążę się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału Użytkownik powinien być świadomy ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w udziały lub akcje, a decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym.

 6. Za wyżej opisane zdarzenia wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik i z tego tytułu nie może wysuwać żadnych roszczeń w stosunku do PPE.

 7. Rejestracja konta w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 8. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z usługi.

 9. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.

 10. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności do niepodejmowania prób wprowadzania do systemu informatycznego Serwisu szkodliwych danych (złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, plików szpiegujących, „robaków” etc.);

  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych Operatora, Użytkowników Serwisu oraz innych podmiotów;

  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań które mogłyby skutkować wystąpieniem szkody po stronie Serwisu, Użytkowników oraz osób trzecich;

  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym;

  5. niepublikowania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści, w szczególności projektów oraz treści związanych z projektami o charakterze bezprawnym, jak również treści rasistowskich, dyskryminujących, naruszających dobra osobiste osób trzecich, jak również niezgodnych z dobrymi obyczajami;

  6. informowania PPE o wszelkich projektach i inwestycjach, o których informacje są publikowane w Serwisie, które mogą naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 11. Administrator Serwisu może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia
  Użytkownikowi usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego
  podejrzenia naruszenia Regulaminu, praw autorskich PPE, innych
  Użytkowników lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie
  przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.

 12. PPE przestrzega europejskiego i krajowego prawa dotyczącego AML/CFT to jest regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych, w szczególności Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przystąpienie Użytkownika do korzystania z usług świadczonych przez PPE na platformie INVESTOOR.EU lub INVESTOOR.PL oznacza akceptację stosowania powyższej ustawy przez PPE w ramach Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkowników.

§ 2 CROWDFUNDING

 1. usługi świadczone przez PPE w ramach crowdfundingu na platformie Internetowej INVESTOOR.eu lub INVESTOOR.pl obejmują:

  1. Dostarczanie Użytkownikowi będącym emitentem lub Użytkownikiem oferującym nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rozwiązania technologicznego w celu prowadzonej przez niego emisji lub sprzedaży udziałów.

  2. Umożliwienie zainwestowania przez Użytkowników bezpośrednio w Spółkę będącą emitentem lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziały są oferowane przez Użytkownika w ramach Serwisu, poszukującą finansowania na potrzeby realizacji Projektu.

§ 3 RODZAJ I ZAKRES USŁUGI OBJĘTEJ REGULAMINEM

 1. Do prawidłowego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest:

 1. połączenie z siecią Internet;

 2. posiadanie konta mailowego lub profilu w serwisie Facebook lub LinkedIn;

 3. posiadanie aktywnego adresu e-mail;

 4. posiadanie urządzeń (komputer, tablet, smartfon), które pozwalają na
  korzystanie z zasobów z siecią Internet;

 5. korzystanie z przeglądarki internetowej, pozwalającej na wyświetlanie
  dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez
  sieciową usługę www oraz obsługującej JavaScript i
  akceptującej pliki cookies (zalecane: IE, Opera, Chrome, Firefox,
  Safari);

 1. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

 2. PPE aktualizując Serwis w przypadku wprowadzenia zmian związanych ze zmianami technologicznymi świadczonej usługi, przekaże taką informację Użytkownikowi za pośrednictwem e-maila na adres zapisany w Serwisie lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu Serwisu. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu chyba, że skutkuje ona niemożliwością świadczenia usługi przez PPE na rzecz Użytkownika.

 3. PPE ma możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcji Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, modyfikacji lub rozbudowy, jeżeli jest to wymagane dla stabilności i poprawnego działania Serwisu. Administrator dołoży wszelkich starań, aby uprzednio powiadomić Użytkowników podając termin przerwy technicznej.

 4. Serwis nie prowadzi działalności uregulowanej Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
  instrumentami finansowymi.

 5. Serwis nie prowadzi działalności jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy obrocie instrumentami finansowymi;

 6. Serwis nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich,
  o których mowa w art. 69 ust. 2 oraz 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

 7. Serwis nie prowadzi działalności jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 11 oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
  usługach płatniczych;

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Świadczenie usługi wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie.

 2. Rejestracja użytkownika jest całkowicie dobrowolna i nieodpłatna.

 3. Do dokonania rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail lub posiadanie profilu w serwisach społecznościowych Facebook lub LinkedIn.

 4. Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie.

 5. Umowa o świadczenie usługi zostaje rozwiązana: na żądanie Użytkownika, przez PPE, w przypadkach naruszenia Regulaminu, przez Użytkownika, zakończenia świadczenia usług w ramach Serwisu przez PPE lub wystąpienia siły wyższej.

 6. Użytkownik może skorzystać z usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki prywatności. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z ww. dokumentów Użytkownik nie może korzystać z usług. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem uznaje się, że zapoznał się on z ww. dokumentami i zaakceptował ich treść w momencie rozpoczęcia korzystania z usług.

 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi powoduje usunięcie konta rozumiane jako zablokowanie możliwości logowania się na Konto Użytkownika. W takim przypadku dane podane przez Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu, chyba że przepisy prawa stanową inaczej. Rozwiązanie umowy dokonywane jest przez Użytkownika poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia PPE lub skorzystanie z funkcjonalności Serwisu „usuń konto”.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez PPE, jak również regulacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzanych danych są umieszczone w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności”, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego wykonania Umowy, w celu realizacji swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w innych celach enumeratywnie wymienionych w Polityce prywatności.

 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich zmiany, uzupełnienia lub usunięcia.

 4. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

 5. Przekazanie danych innym podmiotom, może nastąpić jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika, lub na podstawie przepisów prawa, lub na żądanie odpowiednich organów administracyjnych, które Administrator ma obowiązek wykonać, lub w celach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po
  zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.

 2. Odpowiedzialność za działania niezgodne z polskim prawem oraz regulacjami w UE i wszelkie konsekwencje wynikające z tego tytułu ponosi Użytkownik.

 3. Administrator nie odpowiada za:

 1. Sposób korzystania przez Użytkowników lub osoby trzecie z Serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu po stronie Użytkowników lub osób trzecich;

 2. Treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu w Profilu i szkody wynikłe z tego tytułu;

 3. prezentowane przez Spółkę informacje, opinie, plany, dane finansowe pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym, prawnym, matematycznej poprawności, spójności i zasadności oraz kompletności;

 4. nieosiągnięcie przez Użytkownika planowanych korzyści z Projektu;

 5. szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub autorskich praw majątkowych osób trzecich,

 6. zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych Konta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika;

 7. utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie;

 8. w zakresie wszystkich usług udostępnianych w Serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności, gdy brak możliwości działania Serwisu lub nieprawidłowe funkcjonowanie wynikają z działania lub zaniechania osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Serwis nie mógł przewidzieć i którym nie był w stanie zapobiec.

 1. Administrator, partnerzy oraz pracownicy lub inne podmioty współpracujące z PPE nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkody poniesionej na skutek podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Użytkownika będącego inwestorem w oparciu o jakiekolwiek stwierdzenia lub ich brak w opisie Projektu lub w innych dokumentach zamieszczonych w Serwisie.

 2. Powyższe wyłączenia odpowiedzialności pozostają bez wpływu na odpowiedzialność PPE w przypadku roszczeń Użytkowników będących konsumentami. W takim wypadku PPE odpowiada względem tych Użytkowników na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu pod adresem investoor.eu lub investoor.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 2. Serwis, utwory umieszczone w ramach Serwisu, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia usługi korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i/lub w innych przepisach dotyczących własności intelektualnej. Elementy ty nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody PPE.

 3. Wykorzystanie Materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko osobom dopuszczającym się tego procederu.

§ 8 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 1. Regulamin systemu płatności elektronicznych udostępniany jest przez odpowiednie podmioty należących do Krajowych Instytucji Płatniczych regulowanych przez KNF. Użytkownik będący emitentem lub Użytkownik oferujący nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo wybory takiej instytucji wedle swoich kryteriów, tym samym wszystkie transakcje finansowe odbywają się po miedzy Użytkownikami będącymi inwestorami a wyżej wskazanymi podmiotami odbywają się za pośrednictwem systemu KIP.

 2. W przypadku powzięcia przez PPE uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, PPE zastrzega prawo do zablokowania Konta Użytkownika, a także zawiadomienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o powziętym podejrzeniu. Zawiadomienie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 304 §1 k.p.k., i jest dokonywane niezależnie od innych czynności podejmowanych samodzielnie przez PPE. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości PPE ma prawo do zablokowania Konta danego Użytkownika.

 3. Każdy Użytkownik, który uzyska informacje lub powziął uzasadnione podejrzenie związane z możliwością popełnienia przestępstwa, w szczególności zaś, informacji lub uzasadnionego podejrzenia, że środki pieniężne będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym PPE za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Każdy Użytkownik, który uzyska informacje lub powziął uzasadnione podejrzenie związane z publikowaniem przez innego Użytkownika treści bezprawnych, wprowadzających w błąd lub zakazanych na mocy § 1 pkt 15 Regulaminu, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym PPE za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Każdy Użytkownik, który uzyska informacje lub powziął uzasadnione podejrzenie, że działania innego Użytkownika lub publikowane przez niego treści mogą negatywnie wpłynąć na Serwis, PPE lub bezpieczeństwo publiczne, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym PPE za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9 NEWSLETTER

 1. usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez PPE na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę poprzez funkcjonalności Serwisu.

 2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

 3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia go za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.

 4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy PPE a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

 5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

§ 10 REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone przez PPE
  nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on
  złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej.

 2. Reklamacja może zostać złożona w formie: pisemnej przesłanej na adres: INVESTOOR ul. Brzozowa 5A, 96-314 Baranów lub elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: reklamacje@investoor.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty
  elektronicznej e-mail, numer telefonu, opis zgłaszanych zastrzeżeń
  oraz żądanie Użytkownika

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w
  terminie 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, PPE może
  przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 dni
  roboczych, o czym użytkownik składający reklamację zostanie
  poinformowana.

 5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie
  rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.

§ 11 OSTRZEŻENIA PRZED RYZYKIEM

 1. PPE ostrzega Użytkowników, że inwestowanie poprzez zakup udziałów lub akcji wiąże się z ryzykiem utraty środków finansowych.

 2. Każdy Użytkownik przed nabyciem udziałów lub akcji powinien zweryfikować stan prawny oraz finansowy danego podmiotu, jak również zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami ze szczególnym uwzględnieniem prospektu emisyjnego, o ile takowy został sporządzony.

 3. PPE informuje, że decyzja o nabyciu udziałów lub akcji powinna zostać podjęta po konsultacji z prawnikiem lub doradcą podatkowym lub inną osobą posiadającą stosowną wiedzę oraz doświadczenie.

 4. Informacje zawarte w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny, zaś to sam Użytkownik w oparciu o nie podejmuje samodzielną decyzję o nabyciu udziałów lub akcji.

 5. Przy podjęciem decyzji o zakupie udziałów lub akcji Użytkownik powinien pamiętać o tym, że przedstawione zapewnienia, prognozy lub analizy mogą zostać niezrealizowane, co skutkować może utratą środków finansowych przeznaczonych na inwestycję.

 6. Jeśli informacja znajdują się na stronie dotyczy spółki posiadającej swoją siedzibę w kraju innym niż Polska, Użytkownik powinien pamiętać, że prawem właściwym dla stosunków wewnętrznych danego podmiotu, jak również sposobu sprzedaży udziałów lub akcji jest prawo inne niż prawo polskie.

§ 12 ZMIANY REGULAMINU. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PPE jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PPE. Terminy zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczną realizację inwestycji w projekt lub projekty W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik niebędący konsumentem w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie, przed wejściem zmian w życie, powiadomić o tym PPE pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: support@investoor.pl. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w celu kontynuowania korzystania z usług musi ponownie zaakceptować zmieniony Regulamin.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich regulacji prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory pomiędzy PPE a Użytkownikiem niebędącym konsumentem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby PPE. W przypadku sporów pomiędzy PPE a Użytkownikiem będącym konsumentem właściwość sądu jest ustalana na zasadach ogólnych wyrażonych w przepisach prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.