Regulamin

Wstęp

Aktualny regulamin obowiązujący
od dnia 1 lipca 2019 roku.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: „Regulamin”), w
  rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez
  Platinum Private Equity spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  z siedzibą w Baranowie, przy ul. Brzozowej 5A, wpisaną do Rejestru
  Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez
  SĄD REJONOWY WARSZAWA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
  SĄDOWEGO , pod numerem KRS 0000031268 (dalej: „PPE”), w ramach
  serwisu INVESTOOR.PL oraz INVESTOOR.EU oraz subdomen (dalej:
  „Serwis”) jak również zasady korzystania z Serwisu przez
  Użytkowników.
 3. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu
  teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie,
  a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
  telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002
  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r.,
  poz. 1422 ze zm.).
 4. W systemie gromadzone są dane osobowe użytkowników a ich
  przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
  „Rozporządzenie”) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie
  danych osobowych.
 5. Serwis udostępnia Użytkownikom platformę internetową investoor.eu lub
  investoor.pl, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą
  prezentować swoje Projekty i ubiegać się o ich finansowanie z zastrzeżeniem że administrator serwisu nie bierze odpowiedzialności za informacje dostarczone przez emitentów, ani za ich rekomendacje i opinie.
 6. Świadczenie usługi następuje na rzecz:
  • a.
   osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności
   prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadającą
   pełną zdolność do czynności prawnych),
  • b.
   innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych
   na podstawie odrębnych przepisów, które zaakceptowały Regulamin
   i zawarły Umowę o świadczenie Usługi (dalej: „Użytkownik”).
 7. Dane niebędące składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez
  investoor.eu lub investoor.pl do systemu teleinformatycznego, którym
  posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce
  Prywatności zamieszczonej na stronie Serwisu w zakładce „Polityka
  Prywatności”.
 8. Działalność Serwisu nie podlega przepisom ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o
  zbiórkach publicznych (Dz. U. 1933, Nr 22, poz. 162 ze zm.).
  Organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu
  ww. ustawy w ramach niniejszego Serwisu jest niezgodne z zasadami
  funkcjonowania Serwisu, a co za tym idzie, niedozwolone.
 9. Świadczenie usługi odbywa się odpłatnie dla emitentów oraz bezpłatnie dla
  inwestorów. Szczegółowe zasady pobierania opłat zostały
  wskazane w zakładce FAQ – Jakie koszty poniosę jako emitent?
  stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 10. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą kliknięcia
  przycisku „Zarejestruj” w procesie rejestracji konta w Serwisie.
 11. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, iż:

  Jest świadomy, że inwestowanie w udziały lub akcje wiążę się z
  ryzykiem utraty części lub całości kapitału.

  Użytkownik powinien być świadomy ryzyka, jakie niesie ze sobą
  inwestowanie w udziały lub akcje, a decyzje inwestycyjne powinny
  być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego
  sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą
  prawnym i podatkowym.

  Za wyżej opisane zdarzenia wyłączną odpowiedzialność ponosi
  Użytkownik i z tego tytułu nie może wysuwać żadnych roszczeń w
  stosunku do PPE.

 12. Rejestracja konta w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego
  Regulaminu.

 1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych
  potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności
  nieudostępniania ich osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  a) powstrzymywania się
  od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić
  funkcjonowanie Serwisu, w szczególności do niepodejmowania prób
  wprowadzania do systemu informatycznego Serwisu szkodliwych danych
  (złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, plików szpiegujących,
  „robaków” etc.);
  b) przestrzegania autorskich praw
  majątkowych Operatora, Użytkowników Serwisu oraz innych
  podmiotów;
  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań,
  które mogłyby skutkować wystąpieniem szkody po stronie Serwisu,
  Użytkowników oraz osób trzecich;
  d) powstrzymywania się od
  jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym.
 4. Administrator Serwisu może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia
  Użytkownikowi Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego
  podejrzenia naruszenia regulaminu, praw autorskich,  PPE innych
  użytkowników lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie
  przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.
 5. PPE przestrzega europejskiego i krajowego prawa dotyczącego AML/CFT to
  jest regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych
  pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych, w
  szczególności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
  finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2017,
  poz. 1049, ze zm.). Przystąpienie Użytkownika do korzystania z
  Usług świadczonych przez PPE na platformie INVESTOOR.EU lub
  INVESTOOR.PL oznacza akceptację odpowiedniego stosowania powyższej
  ustawy.

  § 2 CROWDFUNDING

  1. Usługi świadczone przez PPE w ramach
  Crowdfundingu na platformie Internetowej INVESTOOR.eu lub
  INVESTOOR.pl obejmują:

 • Dostarcza spółce rozwiązania technologicznego w celu prowadzonej przez nią emisji.
 • Umożliwienie zainwestowania przez Użytkowników
  bezpośrednio w Spółkę poszukującą finansowania na potrzeby realizacji
  Projektu.

§ 3 Rodzaj i zakres usługi objętej regulaminem

 1. Do prawidłowego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie konta mailowego lub profilu w serwisie Facbook lub LinkedIn;
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail;
  4. posiadanie urządzeń (komputer, tablet, smartfon), które pozwalają na
   korzystanie z zasobów z siecią Internet;
  5. korzystanie z przeglądarki internetowej, pozwalającej na wyświetlanie
   dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez
   sieciową usługę www oraz obsługującej JavaScript i
   akceptującej pliki cookies (zalecane: IE, Opera, Chrome, Firefox,
   Safari);
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności
  pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub
  urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub
  telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. PPE aktualizując Serwis w przypadku wprowadzenia zmian związanych ze
  zmianami technologicznymi świadczonej Usługi, przekaże taką
  informację Użytkownikowi za pośrednictwem e-maila na adres
  zapisany w Serwisie lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym
  miejscu Serwisu. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana
  jako zmiana Regulaminu chyba, że skutkuje ona niemożliwością
  świadczenia Usługi przez PPE na rzecz Użytkownika.
 4. PPE ma możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia
  poszczególnych funkcji Serwisu z uwagi na konieczność
  konserwacji, modyfikacji lub rozbudowy, jeżeli jest to wymagane dla
  stabilności i poprawnego działania Serwisu. Administrator dołoży
  wszelkich starań, aby uprzednio powiadomić Użytkowników podając
  termin przerwy technicznej.
 5. Serwis nie prowadzi działalności podlegającej regulacji ustawy o obrocie
  instrumentami finansowymi (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. z
  2017 poz. 1768, ze zm.).
 6. Serwis nie prowadzi działalności jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33
  Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
 7. Serwis nie prowadzi działalności maklerskiej oraz nie wykonuje czynności maklerskich,
  o których mowa w art. 69 ust. 2 oraz 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
 8. Serwis nie prowadzi działalności jako instytucja płatnicza oraz nie wykonuje usług
  płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 11 oraz art. 3 ust. 1 Ustawy o
  Usługach Płatniczych;

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązania umowy

 1. Świadczenie usługi wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 2. Rejestracja użytkownika jest całkowicie dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Do dokonania rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail lub
  posiadanie profilu w serwisach społecznościowych Facebook lub
  LinkedIn.
 4. Każdy użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie.
 5. Umowa
  o świadczenie usługi zostaje rozwiązana:
  • na żądanie użytkownika,
  • przez PPE, w przypadkach naruszenia regulaminu lub siły wyższej.
 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi powoduje usunięcie konta rozumiane jako
  zablokowanie możliwości logowania się na Konto Użytkownika. W
  takim przypadku dane podane przez Użytkownika zostaną usunięte z
  Serwisu, chyba że przepisy prawa stanową inaczej.

§ 5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych
  przez PPE, jak również regulacje dotyczące Polityki Prywatności
  umieszczone w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności”
  stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną
  częścią.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego
  wykonania Umowy.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich zmiany,
  uzupełnienia lub usunięcia.
 4. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników
  Serwisu.
 5. Przekazanie danych innym
  podmiotom, może nastąpić jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika,
  lub na podstawie przepisów prawa, lub na żądanie odpowiednich
  organów administracyjnych, które Administrator ma obowiązek
  wykonać, lub w celach niezbędnych dla prawidłowego wykonania
  Umowy.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po
  zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
 2. Odpowiedzialność za działania niezgodne z polskim prawem oraz regulacjami w UE i wszelkie konsekwencje
  wynikające z tego tytułu ponosi Użytkownik.
 3. Administrator nie odpowiada za:
  • sposób
   korzystania przez Użytkowników lub osoby trzecie z Serwisu i
   szkody wynikłe z tego tytułu po stronie Użytkowników lub osób
   trzecich;
  • treści
   umieszczane przez Użytkowników Serwisu w Profilu i szkody wynikłe
   z tego tytułu;
  • prezentowane przez Spółkę informacje, opinie, plany, dane finansowe pod kątem
   ich zgodności ze stanem faktycznym, prawnym, matematycznej
   poprawności, spójności i zasadności oraz kompletności;
  • nieosiągnięcie przez Użytkownika planowanych korzyści z Projektu;
  • szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkowników praw osób
   trzecich poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności
   poprzez naruszenie praw osobistych lub autorskich praw majątkowych
   osób trzecich;
  • zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych Konta
   osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich
   danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika;
  • utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie;
  • w zakresie wszystkich Usług udostępnianych w Serwisie nie odpowiada
   za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w
   szczególności, gdy brak możliwości działania Serwisu lub
   nieprawidłowe funkcjonowanie wynikają z działania lub
   zaniechania osób trzecich, działania siły wyższej, innych
   zdarzeń, których Serwis nie mógł przewidzieć i którym nie był
   w stanie zapobiec.
 4. Administrator, partnerzy oraz pracownicy lub inne podmioty współpracujące z PPE
  nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkody
  poniesionej na skutek podjęcia decyzji inwestycyjnej przez
  Inwestora w oparciu o jakiekolwiek stwierdzenia lub ich brak w
  opisie Projektu lub w innych dokumentach zamieszczonych w Serwisie

§ 7 Własność intelektualna i ochrona praw autorskich

 1. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz
  stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu pod
  adresem investoor.eu lub investoor.pl
  ,
  w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Operatora
  lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu
  świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami
  prawa.
 3. Wykorzystanie Materiałów bez pisemnej zgody Operatora lub innej osoby trzeciej,
  której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i
  może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz
  karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 8 Bezpieczeństwa transakcji

 1. Regulamin systemu płatności elektronicznych emisariuszy jest po stronie Krajowych Instytucji Płatniczych regulowanych przez KNF, emisariusz ma prawo wybory takiej instytucji wedle swoich kryteriów, tym samym wszystkie transakcje finansowe odbywają się po miedzy inwestorami a emisariuszem via system KIP.
 2. W przypadku powzięcia przez PPE uzasadnionego podejrzenia popełnienia
  przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne
  będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, PPE
  zastrzega prawo do zablokowania Konta Użytkownika, a także
  zawiadomienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o
  powziętym podejrzeniu. Zawiadomienie o którym mowa w zdaniu
  poprzedzającym czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 304
  §1 k.p.k., i jest dokonywane niezależnie od innych czynności
  podejmowanych samodzielnie przez PPE. Do czasu wyjaśnienia
  wątpliwości PPE ma prawo do zablokowania Konta danego Użytkownika.

§ 9 Tryb reklamacyjny

 1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone przez PPE
  nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on
  złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie:
  • pisemnej przesłanej na adres: INVESTOOR ul. Brzozowa 5A, 96-314 Baranów;
  • elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: reklamacje@investoor.pl ;
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty
  elektronicznej e-mail, numer telefonu, opis zgłaszanych zastrzeżeń
  oraz żądanie Użytkownika.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w
  terminie 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, PPE może
  przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 dni
  roboczych, o czym użytkownik składający reklamację zostanie
  poinformowana.
 5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie
  rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.
 6. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez PPE w ramach reklamacji.

§ 10 Zmiany Regulaminu

 1. PPE jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się
  skuteczna w terminie wskazanym przez PPE. Terminy zmiany nie może
  być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie
  zmienionego Regulaminu.
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w
  życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości
  ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczną
  realizację inwestycji w projekt lub projekty W przypadku braku
  akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien
  niezwłocznie powiadomić o tym PPE pisemnie lub za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres e-mail: support@investoor.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
  przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich regulacji prawa
  polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.