Klauzula informacyjna

Kontakt z PPE sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail nie
wymaga podania danych osobowych nadawcy (za wyjątkiem adresu e-mail
nadawcy, z którego wyśle on zapytanie lub wiadomość, o ile
stanowi on dane osobowe w rozumieniu właściwych przepisów prawa).
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi wymogu
ustawowego ani umownego. Przetwarzaniem objęte będą wyłącznie
dane osobowe, jakie nadawca zapytania lub wiadomości postanowi
przekazać PPE sp. z o.o. (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe).

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) („RODO”) jest spółka PPE sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Brzozowej 5A, 96-314 Baranów, wpisaną w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031268 , NIP:
5262552855, adres mailowy: info@investoor.eu
(„INVESTOOR.eu oraz INVESTOOR.pl”).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie i
wiadomość przesłane INVESTOOR.eu/.pl przez nadawcę na wskazany
przez INVESTOOR.eu/.pl adres e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) i f) RODO). Dane nadawcy przetwarzane będą przez okres niezbędny
do prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na przekazane przez
nadawcę zapytanie lub wiadomość, a po tym czasie przez okres
wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych
przepisami prawa lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych
roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie
danymi.

Nadawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych w przypadkach określonych w przepisach RODO oraz do żądania
ich usunięcia. Nadawca ma również prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapoznałam/em się z powyższymi informacjami i je akceptuję.