FAQ

Pytania ogólne:

Co się dzieje w przypadku kiedy cała kwota nie zostanie zebrana?

W przypadku opcji „wszystko albo nic” tzn. że emisja zostanie zamknięta a środki wypłacone emitentowi wyłącznie w przypadku zebrania min. 100% kwoty w przeciwnym razie wrócą do inwestorów.

Jakie dane muszę udostępnić platformie?

Platforma INVESTOOR.eu jest narzędziem dla emitentów to na nich spoczywa obowiązek promocji projektów. Na naszej platformie staramy się budować świadomość inwestorów na temat crowfundingu udziałowego oraz informować o emisjach nowych emitentów. Nie jesteśmy stroną w transakcji między inwestorami a emitentami, dlatego jeśli chcesz możesz nam zostawić swój adres email w celu poinformowania Cię o nowych emisjach.

W jaki sposób opłacam akcje/obligacje?

Emitenci w większości wykorzystują operatorów płatniczych" takich jak PayU, TPay czy PayPal, wybór operatora jest indywidualnym wyborem emitenta z uwagi że część projektów ma zasięg międzynarodowy, w zależności od preferencji są również stosowane kanały przy użyciu kart płatniczych lub GPay.

Jakie koszty ponosi inwestor?

Dla inwestorów platforma jest w 100% darmowa.

Jakie ponoszę ryzyko inwestując na platformie crowdfundingu udziałowego INVESTOOR?

Jednym z podstawowych pojęć w finansach jest to, że poziom rentowności jest adekwatny z poziomem ryzyka. Crowdfunding udziałowy może zapewnić wysoki zwrot z inwestycji, w zamian ryzyko z nimi związane omówione jest poniżej.

Ryzyko utraty całości lub części zainwestowanego kapitału:

Inwestor powinien być świadomy ryzyka utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Ryzyko to jest związane z działalnością typu venture capital (tj. Inwestycją we wczesne etapy rozwoju firmy). Pomimo analizy i staranności zespołu INVESTOOR w analizie emisji, nie możemy zagwarantować zwrotu z inwestycji.
Ryzyko utraty płynności:

Transakcje private equity charakteryzują się inwestowaniem w alternatywne aktywa, które z definicji są narażone na szybką utratę płynności. Płynność zależy od zdolności emisariusza.

Ryzyko braku wyceny:

Wycena spółek opiera się na wartości bieżącej emisariusza. Wartość ta jest obliczana na podstawie ostatnich znaczących transakcji dotyczących spółki lub porównywalnych spółek. Niezależnie od ostrożności i dbałości o te wyceny, wycena jest złożonym ćwiczeniem, którego parametry są bardzo zależne od podaży i popytu oraz wielu innych czynników.

Do ryzyka związanego z inwestowaniem w młode spółki, nie notowane na żadnym parkiecie dodaje się niektóre główne kategorie ryzyka występujące w każdej spółce, ale które są uwydatnione szczególnie w początkowej fazie:

Ryzyko konkurencji
Każdy rynek ma konkurentów, których zasoby mogą być większe i dla których kanały dystrybucji mogą być już zaawansowane. Te aktywa mogą uniemożliwić firmie dostęp do udziału w rynku, który przewidywał.

Ryzyko rynkowe
Wielkość i wzrost rynku mogą być niższe niż oczekiwano i zakładano w biznesplanie.

Ryzyko związane z finansowaniem
Firma może nie mieć wystarczających funduszy na prowadzenie swojej działalności do czasu osiągnięcia rentowności. Przewidywanie potrzeb może być niedowartościowane, a przepływy pieniężne nie wystarczające, aby firma osiągnęła stan stabilności lub rentowności.

Zagrożenia kapitału ludzkiego
Ludzie są najważniejszymi zasobami w start-upach. Gdyby firma straciła swój kluczowy personel, mogłaby mieć poważne trudności w osiąganiu założonych celów.

Nieruchomości:

Co to jest pozwolenie na budowę?

Każdy to chce wybudować nieruchomość (dom, blok, apartamentowiec, kamienice itp.) musi uzyskać pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Jaka jest średnia stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomości ?

W zależności od kontrolowania kosztów budowy przez developera. Poziom rentowności mieści się zwykle w przedziale od 8% do 11% (duży zasięg). Rentowność może być niższa w przypadku programów mieszkalnictwa socjalnego

Czy spółka może zostać inwestorem w nieruchomości ?

To emitent definiuje w swojej ofercie czy przyjmuje zapisy tylko od inwestorów indywidualnych czy również od instytucjonalnych.

Co uzyskuję w zamian mojego wkładu finansowego w nieruchomości?

Należy tu rozróżnić transakcje powiązane z akcjami i transakcje oparte na obligacjach. Transakcje oparte na akcjach: Inwestując stajesz się akcjonariuszem, którego jedynym celem jest zysk poprzez nabycie udziału w kapitale Spółki, developera nieruchomości. Transakcje z obligacji: Inwestując, stajesz się obligatariuszem, którego jedynym celem jest posiadanie finansowych papierów wartościowych wyemitowanych przez developera (emisja obligacji).

Dla inwestorów:

Jak skontaktuje się z potencjalnymi emitentami?

INVESTOOR.EU promuje bezpośredni kontakt między inwestorem a przedsiębiorcą. Ponieważ na emitencie spoczywa obowiązek promocji na pewno z przyjemnością odpowie na Twoje pytania.

Emitent może nam zlecić zorganizowanie konferencji, konferencji online, webinaria oraz roadshow, dzięki którym będzie można poznać jego ofertę, wymienić się spostrzeżeniami, uwagami i pomysłami.

Planujemy stworzyć strefę Premium, dla najbardziej zaangażowanych inwestorów wspierających społeczność platformy, którzy będą mogli uczestniczyć przy zamkniętych emisjach lub emisjach na preferencyjnych warunkach.

Czy jest możliwość inwestowania poprzez własną firmę?

Tak, cały proces inwestowania nie ulega zmianie.

W jaki sposób zostaną wykorzystane środki, które zainwestuje?

Cel na jaki zostaną wydatkowane środki, które zainwestujesz określa emitent w opisie swojego projektu, dzięki temu zanim zainwestujesz będziesz miał podgląd planu na co zostaną spożytkowane np. marketing, reklama, badania, zatrudnienie, ekspansja itp. Pamiętaj, że jako akcjonariusz lub udziałowiec masz realny wpływ na co zostają wydatkowane środki w spółki.

Nie mogę się zdecydować w który projekt zainwestować?

Po pierwsze przeczytaj na naszej stronie artykuł „jaki projekt wybrać?” tam znajdziesz kilkanaście wskazówek. Po drugie, dywersyfikuj, dzięki temu zminimalizujesz ryzyko.

Do jakich dokumentów będę miał/a dostęp w celu weryfikacji emisariusza?

Projekty przedstawione na platformie są dostępne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Informacje zawarte na stronie zostały dostarczone przez emitentów, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich treść. INVESTOOR.eu nie bierze odpowiedzialności za informacje dostarczone przez emitentów, ani za ich rekomendacje i opinie.

Jak wyglądają moje relacje ze spółką w która zainwestowałem?

Oddajemy naszym emisariuszom narzędzia do komunikacji ze swoimi inwestorami, dzięki temu będziecie w ciągłym kontakcie.

Co w przypadku, kiedy spółka w która zainwestowałem ponownie będzie chciała pozyskać fundusze via crowdfunding?

W przypadku nowej zbiórki środków, Twój udział w kapitale spółki zostanie zmniejszony. Jeśli jednak zbieranie funduszy odbywa się w oparciu o wyższą wycenę, oznacza to, że cena akcji lub udziału, którą posiadasz, będzie wyższa niż cena, w której ją kupiłeś, i że zrealizowałeś wartość dodaną. W przypadku niższej wyceny, może uchronić Cię, klauzula zapadkowa (ang. ratchet clause) umożliwia akcjonariuszom skorzystanie z wariantów giełdowych (BSA), które pozwolą im utrzymać poziom uczestnictwa w przypadku niższej wyceny podczas nowej rundy emisji.

Jaki dokument otrzymam potwierdzający objecie akcji/udziałów?

Po zainwestowaniu będziesz mieć szereg przedmiotów potwierdzających Twój udział w transakcji i wejścia do grona akcjonariuszy/udziałowców firmy. Otrzymasz imienny certyfikat udziałów lub/oraz np. zostaniesz wpisany do rejestru akcjonariuszy /udziałowców.

Gdzie znajdę umowę, certyfikat lub zaświadczenie o mojej inwestycji?

Po otrzymaniu środków przez firmę i prawnym zamknięciu transakcji, otrzymasz certyfikat lub zaświadczenie tradycyjną pocztą, pocztą elektroniczną.

Jak długo mogę trzymać moje akcje/udziały?

Od momentu wpisania do księgi akcjonariuszy lub otrzymaniu certyfikatu ( akcji) zawsze to Ty decydujesz jak długo będziesz trzymał swoje inwestycje, obrót akcjami będzie więc możliwy pomiędzy akcjonariuszami poza rynkiem regulowanym. W przyszłości może być rozważone wprowadzenie do obrotu na rynek regulowany (NC, GPW). Możliwy jest także odkup akcji przez spółkę, inwestora branżowego lub fundusz VC.

Dla emitentów:

Jak długo trwa weryfikacja projektu?

Weryfikacja trwa do 14 dni od przesłania kompletnego briefu projektu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w przypadku potrzeby dosłania brakujących informacji czas jest liczony od przesłania ostatniego dokumenty do oceny przez zespół INVESTOOR.

Ile trwa kampania?

Emisja/kampania/projekt trwa od 20 do 40 dni.

Jaka jest maksymalna kwota o jaką mogę postulować?

W związku z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku, które wejdzie w życie już 21 lipca 2018 limit dla zbiórek bez emisji prospektu emisyjnego,np. za pomocą platform crowdfundingu udziałowego wynosi 1 mln euro. Jednak zdecydowanie zalecamy przy projektach typu seed dużo mniejsze kwoty.

Kto jest odpowiedzialny za PR i marketing mojej emisji?

INVESTOOR.eu nie promuje emisji, gdyż jest to zadanie emitenta, jednakże wspiera projekty poprzez informowanie osób zarejestrowanych w swojej bazie a także może prowadzić akcje informacyjne poprzez kontakty w środowisku inwestorów i social media.

Kto wycenia mój pomysł/projekt?

Jeśli posiadasz wycenę swojego pomysłu, spółki itp. przez niezależną firmę to bardzo dobrze, jeśli jednak nie to współpracujemy z niezależnymi firmami, które mogą to dla Ciebie zrobić. Platforma INVSTOOR, nie wycenia projektów, firm swoich emisariuszy.

Czy muszę mieć zarejestrowana spółkę?

Do samego zgłoszenia projektu/pomysłu nie, natomiast aby emisja mogla dojść do skutku powinna posiadać formę prawną zalecane są sp. z.o.o. lub S.A. spółka powinna mieć siedzibę w Polsce lub na terytorium UE.

Czy muszę przygotować prospekt ofert publicznej?

Nie, z uwagi ze w Crowdfundingu udziałowym inwestorzy zgłaszają chęć nabycia akcji bądź udziałów, które nie są instrumentami finansowymi.

Jakie koszty poniosę jako emitent?

Prowizja INVESTOOR.eu wynosi od 5% + VAT każdorazowo indywidualnie negocjowana, dodatkowo należy pamiętać o prowizji operatora płatności, które wahają się od 1% w górę. Dodatkowo emitent może skorzystać z dodatkowych usług jak: przygotowanie materiałów do emisji, tłumaczenie emisji na języki obce, doradztwo gospodarcze czy obsługę prawną.