Inwestuj świadomie!

Inwestuj świadomie 💡 nawet przy małych inwestycjach w emisje ECF warto zapoznać się z podstawowymi informacjami o emisji i emitencie.
Inwestuj świadomie!
W prasie i materiałach reklamowych pojawiają się informacje, że utrzymywanie oszczędności na depozytach i lokatach w bankach nie jest tak opłacalne jak kiedyś. Z drugiej strony, obawiasz się utraty środków wynikającej z inwestycji w fundusze inwestycyjne, akcje lub obligacje. Tak źle i tak niedobrze. Czy warto zatem inwestować? Tak, ale świadomie!
Zanim zainwestujesz pamiętaj:
Nie ma bezpiecznych inwestycji – każda inwestycja jest obarczona ryzykiem – im wyższa możliwa stopa zwrotu tym wyższe ryzyko
Upewnij się, czy informacja o stopie zwrotu (np. 8% w skali roku) i bezpieczeństwie inwestycji jest wiarygodna. Sprawdź czy istnieją analizy i dokumenty, które to potwierdzają.
Nie daj się zwieść obietnicami wysokich zysków, innowacyjnych pomysłów biznesowych czy wysokich dotychczasowych wyników. Każda inwestycja wymaga odpowiedzi na pytanie – czy akceptuję ryzyko z nią związane i dopuszczam możliwość poniesienia straty. Weź pod uwagę, że nawet fundusze typu bezpiecznego (np. inwestujące w obligacje) mogą okresowo przynosić straty.
Dywersyfikuj ryzyko
Staraj się inwestować tylko te środki, które nie będą Ci potrzebne w codziennym życiu i unikaj przeznaczania wszystkich pieniędzy na jedną inwestycję. Lokując wolne środki w kilka różniących się od siebie produktów zmniejszasz ryzyko straty i możesz łatwiej wycofać środki nie będąc uzależnionym od jednej inwestycji.
Upewnij się jaki produkt tak naprawdę kupujesz
Zdarza się, że produkty inwestycyjne oferowane są łącznie i jednocześnie kupujesz np. wysoko oprocentowaną lokatę i jednostki uczestnictwa funduszu. Taka inwestycja jest obarczona ryzykiem i możliwością poniesienia straty z części zainwestowanej w fundusz. Nie jest to jedyny przykład złożonych inwestycji lub skomplikowanych produktów. Pamiętaj, aby nie lokować środków w produkty, których budowy lub działania nie rozumiesz.
Ważne jest nie tylko co kupujesz, ale też od kogo
Do sprzedaży instrumentów finansowych (np. akcji, obligacji, tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) uprawnieni są licencjonowani pośrednicy. Zanim dasz się namówić na inwestycję, sprawdź za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie UKNF czy pośrednik znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez KNF https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow
Masz prawo żądać informacji
Upewnij się, że otrzymałeś wystarczające informacje o inwestycji, jej charakterze, ryzykach, kosztach, zabezpieczeniach itp. Przed zainwestowaniem środków przeczytaj je uważnie, mimo że mogą wydawać się skomplikowane. Jeśli czegoś nie rozumiesz, zadawaj sprzedawcy/doradcy pytania. Dzięki temu możesz podjąć świadomą decyzję dotyczącą ryzyka potencjalnej straty lub czasu na jaki zamrażasz środki. Nie podejmuj decyzji pochopnie, to Ty będziesz ponosił jej konsekwencje. To Twoje pieniądze i Twoje prawo by spokojnie się zastanowić.
Bądź czujny, nie daj się zwieść każdej znalezionej w sieci informacji!
Często na forach internetowych czy w serwisach społecznościowych pojawiają się wpisy użytkowników przedstawiające ich opinie dotyczące danej spółki lub instrumentu finansowego. Zwróć uwagę czy opinia nie prezentuje wyłącznie pozytywnych aspektów działalności danej spółki i zastanów się, czy autor wpisów nie ma ukrytych motywów w formułowaniu takiej opinii – może chce on wyłącznie drożej sprzedać kupione wcześniej akcje lub obligacje?
Historyczne dobre wyniki finansowe nie gwarantują zysków w przyszłości
Firmy każdego dnia podejmują decyzje wpływające na prowadzoną przez nich działalność. Skutki trafnych decyzji lub otoczenie rynkowe sprzyjające do tej pory, nie dają gwarancji zysków w przyszłych okresach. Dopiero skuteczna realizacja planów biznesowych spółki, które Ty jako inwestor finansujesz np. kupując akcje lub obligacje, dają możliwość zysku i zwrotu zainwestowanych środków. Zwróć uwagę, czy osoby zaangażowane w spółkę (np. zarząd, główni akcjonariusze) nie sprzedają posiadanych akcji spółki. Zastanów się jakie mogą być tego powody.
Innowacyjny pomysł nie oznacza sukcesu finansowego
Wielu inwestorów jest przekonanych, że innowacyjne pomysły są gwarancją powodzenia biznesu i zawsze przynoszą zyski. Pamiętaj, każdy pomysł musi się jeszcze sprzedać! O tym decyduje rynek odbiorców, a oni wcale nie muszą podzielać entuzjazmu jego twórców. Inwestując w innowacyjne rozwiązania (często tzw. „start-up” bez historii) miej świadomość, że taka inwestycja może być obarczona wyższym ryzykiem i może wiązać się ze stratą, często całej zainwestowanej kwoty.
Nie wszystko zależy od spółki – emitenta akcji lub obligacji
Każdy przedsiębiorca funkcjonuje w określonym otoczeniu gospodarczym, prawnym, społecznym.
O ile ma on wpływ na podejmowane decyzje, to nie może kontrolować niezależnych od niego czynników zewnętrznych. Może je uwzględniać w swoich planach, ale nie wszystko da się przewidzieć np. epidemię, pojawienie się nowego, silnego konkurenta, zmiany w prawie. Takie czynniki mogą sprawić, że sytuacja finansowa dobrze prosperującego przedsiębiorcy ulegnie pogorszeniu, a inwestor (czyli Ty) może nie odzyskać zainwestowanych środków.
Zastanów się na jak długo chcesz inwestować
Wiele produktów jest sprzedawanych na kilka lat tzn. możesz zarobić pod warunkiem, że nie wycofasz środków przez określony, często kilkuletni okres. Zdarza się, że w momencie sprzedaży pobierana opłata jest tak wysoka, że jeśli inwestujesz na krótki czas, to nawet w sprzyjających warunkach rynkowych nabyty przez Ciebie instrument nie „zarobi” tyle by pokryć koszt nabycia. W takiej sytuacji, w rzeczywistości poniesiesz stratę.
Akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Musisz się liczyć z utratą znaczącej części lub całości zainwestowanych środków.

Unia rynków kapitałowych: Rada przyjmuje nowe przepisy o platformach finansowania społecznościowego

Unia rynków kapitałowych: Rada przyjmuje nowe przepisy o platformach finansowania społecznościowego

Rada przyjęła dziś nowe przepisy mające poprawić działanie platform finansowania społecznościowego w całej UE.

Nowe przepisy są częścią projektu unii rynków kapitałowych, która ma ułatwić dostęp do nowych źródeł finansowania. Przyjęte przepisy pozwolą platformom finansowania społecznościowego oferować usługi transgranicznie, gdyż ujednolicą minimalne warunki prowadzenia działalności w państwie własnym i w innych państwach UE. Zwiększą również pewność prawa dzięki wspólnym zasadom ochrony inwestorów.

Nowe przepisy będą dotyczyć kampanii finansowania społecznościowego nieprzekraczających 5 mln EUR w okresie 12 miesięcy. Operacje na większą skalę regulować będzie dyrektywa o rynkach instrumentów finansowych (MiFID) i rozporządzenie o prospekcie emisyjnym. Finansowanie społecznościowe oparte na nagrodach i darowiznach zostało wyłączone z zakresu nowych przepisów, ponieważ nie można go uznać za usługi finansowe.

Przyjęte prawo zapewnia wysoki poziom ochrony inwestorom, a równocześnie uwzględnia koszty przestrzegania przepisów ponoszone przez dostawców: określa wspólne wymogi nadzoru ostrożnościowego, informowania i przejrzystości oraz przewiduje szczególne uregulowania dla inwestorów niedoświadczonych. Przepisy dla unijnych przedsiębiorstw zajmujących się finansowaniem społecznościowym będą zróżnicowane zależnie od tego, czy udzielają one finansowania w formie pożyczki czy inwestycji (w akcje i obligacje emitowane przez firmę zbierającą fundusze).

Zostaną wprowadzone wspólne przepisy dla właściwych organów krajowych dotyczące zezwoleń i nadzoru. Zwiększy się też rola Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), który będzie ułatwiać koordynację i współpracę poprzez wiążący mechanizm rozstrzygania sporów i opracowywanie norm technicznych.

Kontekst i proces legislacyjny

Finansowanie społecznościowe to nowa alternatywna forma finansowania, która bezpośrednio łączy, najczęściej poprzez internet, osoby mogące przekazać, pożyczyć lub zainwestować pieniądze z osobami potrzebującymi środków na konkretny projekt. W przypadku start-upów i innych małych i średnich przedsiębiorstw korzystanie z pożyczek bankowych jest często kosztowne lub trudne z uwagi na brak historii kredytowej lub zabezpieczeń rzeczowych. Finansowanie społecznościowe może stanowić użyteczne zastępcze źródło finansowania, zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa.

Swoje stanowisko Rada przyjęła formalnie w pierwszym czytaniu. Rozporządzenie musi teraz zostać przyjęte przez Parlament Europejski w drugim czytaniu i opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Wówczas wejdzie ono w życie.

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/07/20/capital-markets-union-council-adopts-new-rules-for-crowdfunding-platforms/?fbclid=IwAR3PGhP_tLHFKj4cVgCKs979BxENHpKLdrS9_kiTAGzA9QCbYZIX3LkyJA0

Masz innowacyjny pomysł jak przezwyciężyć kryzys spowodowany COVID-19 razem z INVESTOOR.eu?

Masz innowacyjny pomysł jak przezwyciężyć kryzys spowodowany COVID-19 razem z INVESTOOR.eu? A może po prostu chcesz zrobić COŚ DOBREGO? Może to właśnie Twoja inicjatywa pozwoli na zbudowanie najlepszej przyszłości w okresie kiedy wirus ustąpi – ZACZNIJ DZIAŁAĆ!

Weź udział w wirtualnym hackathonie #ideaHACK, organizowanym przez @Venture Cafe Warsaw, którego jesteśmy Partnerem i razem z liderami środowiska innowacyjnego znajdź rozwiązanie, które będzie odpowiedzią na lokalne problemy

Kiedy? 24-27 kwietnia

ZGŁOSZENIA (do 21. kwietnia): https://www.ideahack.org/zglosudzial

Gdzie? Przestrzeń wirtualna, w tym wirtualny District Hall

INVESTOOR.eu partnerem wirtualnego hackathonu #ideaHACK

CALL FOR INNOVATORS!
Masz pomysł, jak rozwiązać lokalne problemy, które spowodował COVID-19? Lub po prostu chcesz zrobić COŚ DOBREGO? Weź udział w wirtualnym hackathonie ​#ideaHACK organizowanym przez Venture Cafe Warsaw, który wspieramy jako Partner! To nasza odpowiedź na obecną sytuację w Polsce i na świecie.

Ponad 40 ekspertów, 4 dni i innowacyjne platformy technologiczne – w poszukiwaniu rozwiązań i prototypów, które odpowiedzą na społeczne potrzeby w obecnej sytuacj

Wspólnie chcemy pokazać, że współpraca ma olbrzymie znaczenie, jest możliwa wirtualnie i przekłada się na wzrost zaufania społecznego oraz integrację środowiska innowacyjnego

Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 21. kwietnia! Więcej informacji: ​
www.ideahack.org
https://www.facebook.com/events/546712299206666/

Partnerzy hackathonu: @Oracle, @A​rrow, @CIC, IOH Innovation Open House

TARCZA od INVESTOOR.eu dla wszystkich potencjalnych emitentów ECF

„Nie pytaj co społeczność może zrobić dla ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla społeczności”

Obecna sytuacja na rynku, pokazała nam, że niektóre działania musimy odłożyć „na potem”. Wskazała na czym musimy się skupić i przyspieszyła wiele projektów, które czekały na realizację. Niektóre z nich należy zmodyfikować, aby miały potencjał nawet czasie spowolnienia gospodarczego. W tym celu przygotowaliśmy naszą własną TARCZĘ dla projektów, które chciały skorzystać z finansowania społecznościowego jakim jest crowdfunding a dokładnie equity crowdfunding.

Wiemy że przygotowanie emisji oraz jej obsługa wiąże się z dużym obciążeniem finansowym wszystkich emitentów bez gwarancji powodzenia całego przedsięwzięcia. Szczególnie zagrożone są projekty we wczesnej fazie ( seed ) . W obecnej sytuacji spowodowanej epidemią coronavirusa i spowolnieniem gospodarki, nawet firmy z płynnością finansową, które widziały potencjał w equity crowdfundingu w budowaniu swojego wizerunku czy w ten sposób chciały pozyskać ambasadorów marki wśród swoich akcjonariuszy, wstrzymało swoje działania w obawie o rezultat emisji.

Jesteśmy częścią naszej społeczności, dlatego przygotowaliśmy naszą małą TARCZĘ dla tych wszystkich, którzy obawiają się czy ECF spełni ich oczekiwania i wprowadziliśmy nową kategorię na naszej platformie tzn. głosowanie na projekty/ pitch club. Dzięki temu emitenci będą mogli sprawdzić na jakie wsparcie mogą liczyć od inwestorów, czy jest to dobry moment na emisję i zrewalidowanie swojego projektu, przy praktycznie zerowych kosztach.

Dla kogo jest TARCZA? Dla wszystkich projektów zarówno tych startupowych jak i tych, które już zweryfikowały swój model biznesowy i poszukują skali lub szukają ambasadorów marki. Celem jest zweryfikowanie czy dany produkt/usługa może w tym okresie liczyć na wsparcie odpowiedniej liczby inwestorów, zarówno polskich jak i tych zagranicznych. A także zapoznać się z mechanizmami zbiórki przeprowadzanej na platformie finansowania społecznościowego.

Co od nas dostaniesz w ramach naszej TARCZY? Możliwość umieszczenia informacji o swojej potencjalnej emisji, która będzie widniała całkowicie za FREE przez okres 30 dni na naszej platformie. Po tym okresie bez żadnych zobowiązań, dostaniesz od nas statystyki i podejmiesz decyzję czy to dobry moment na przeprowadzenie pełnej emisji. Wybór platformy należy do Ciebie. Jeśli zdecydujesz się i wybierzesz naszą – będzie nam niezmiernie miło. Nie obrazimy się jeśli skorzystasz z innej, gdyż celem naszej TARCZY jest dostarczenie narzędzia, żeby Cię wesprzeć w tym trudnym okresie.

Napisz do nas na info@investoor.eu , skontaktujemy się z Tobą i prześlemy wstępny BRIEF informacji, które są potrzebne do umieszczenia projektu.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego – CROWDFUNDING

9 stycznia 2020 na stronie KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) opublikowała obszerny materiał dotyczący CROWDFUNDINGU, jest to kolejny krok w celu wypracowania standardów oraz regulacji tego obszaru.

Crowdfunding

Finansowanie udziałowe, tzw. crowdfunding udziałowy („equity crowdfunding”) lub inwestycje udziałowe, to alternatywny model finansowania biznesu, który polega na zaangażowaniu indywidualnego inwestora w spółkę poprzez objęcie jej udziałów lub akcji. W zamian za wydane udziały lub akcje spółka pozyskuje, co do zasady, bezzwrotny kapitał. Oznacza to, że z chwilą objęcia udziałów czy akcji przez inwestora, spółka przestaje być zobowiązana wobec nowego wspólnika z tytułu zwrotu zainwestowanych środków.

W zamian za pozyskane środki, spółki oferują możliwość pomnożenia zainwestowanego kapitału. Z reguły informują o prawie do dywidendy oraz planach wejściach spółki na NewConnect czy Giełdę Papierów Wartościowych, co umożliwić ma inwestorom ewentualną sprzedaż walorów. W rzeczywistości wiele z tych zapewnień to część profesjonalnie przygotowanej kampanii marketingowej, której celem jest przekonanie inwestorów do wzięcia udziału w projekcie.

W związku z tym, że rynek finansowania społecznościowego w Polsce, dociera do coraz większej liczby osób, warto zwrócić uwagę, że crowdfunding tak jak wszystkie inne formy inwestowania, niesie ze sobą ryzyko utraty kapitału.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o tego rodzaju inwestycjach, z którymi każdy inwestor powinien się zapoznać rozpoczynając swoją przygodę z crowdfundingiem.

Zanim zainwestujesz:

  • Pamiętaj, że spółki chcą pozyskać kapitał, więc będą chciały zaprezentować swoje projekty jak najkorzystniej
  • Nie inwestuj więcej pieniędzy niż możesz stracić
  • Sprawdź czy odpowiednio zdywersyfikowałeś swoje inwestycje
  • Inwestuj tylko w te projekty, które są dla ciebie jasne i zrozumiałe
  • Upewnij się, czy i kiedy będziesz mógł wyjść z inwestycji i na jakich zasadach
  • Pamiętaj, że każda inwestycja na rynku finansowym jest obarczona ryzykiem

więcej można przeczytać na https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/crowdfunding

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE MIAST WEDŁUG 2THINKNOW

2thinknow ogłasza co roku ranking najbardziej innowacyjnych miast. W tym roku na pierwszym miejscu jest Tokio, awans o dwie pozycje. Drugi – Londyn, trzecie – San Francisco. Warszawa – 102 – spadek o 14.cie pozycji. Następny Gdańsk – 242. Potem (czwarta setka: Kraków, Katowice, Wrocław). Praga – 62. Berlin – 14. Przed Warszawą jeszcze sześć niemieckich miast. Tracą za to inni, którzy od lat wykazywali się stabilnością – Zurich – 85 i spadek o 33 miejsca, a za Warszawą jeszcze blisko 400 pięknych miejsc. | Innovation Cities™ Index 2018 – Global City Ranking by 2thinknow